Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες (“Εσείς”, “Πελάτης”, “Εσάς”. “Σας”) από τον παρών (το “Γραφείο”) μέσω αυτής της ιστοσελίδας και της κινητής εφαρμογής. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο & την κινητή εφαρμογή αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Το Γραφείο δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο, τα ιδιωτικά δεδομένα και τα αντίστοιχα δικαιώματα όσων χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο και την κινητή εφαργμογή.

Το Γραφείο έχει θεσπίσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), προκειμένου να καθορίσει τους κανόνες που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Γραφείου, καθώς και τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες αυτά τα δεδομένα θα διέπονται και θα χρησιμοποιούνται. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναμένεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου Σας. Θα παράσχουμε ειδοποίηση για την τελευταία ενημέρωση. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις διατάξεις της. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου και της κινητής εφαρμογής θεωρείται πως είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή Δεδομένων
Το Γραφείο μπορεί να συλλέξει διαφορετικούς τύπους δεδομένων, τόσο προσωπικά όσο και μη προσωπικά, σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου & της κινητής εφαρμογής και των υπηρεσιών από Εσάς.

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και μπορούν να Σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. πλήρες όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση προφίλ κοινωνικών μέσων, αναγνωριστικό χρήστη σε εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Skype & Facebook Messenger).

Τα δεδομένα συλλέγονται μόνο με σκοπό να επιτρέπεται η προσφορά υπηρεσιών σε Εσάς και δεν θα αποκαλύπτονται σκόπιμα σε τρίτους, ιδιώτες ή εταιρίες, αλλά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνιών μεταξύ του Γραφείου και Εσάς (π.χ. για να απαντηθούν τηλεφωνικές κλήσεις, να Σας σταλεί ενημερωτικό δελτίο κτλ).

Συγκατάθεση
Υποβάλλοντας Προσωπικά Δεδομένα συμφωνείτε ότι το Γραφείο μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα Σας. Το Γραφείο συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα μόνο μέσω προαιρετικών, εθελοντικών υποβολών, όπως η τηλεφωνική επαφή, η επικοινωνία μέσω email, πληροφορίες έρευνας και ηλεκτρονική εγγραφή ή φόρμες. Σύμφωνα με την εν λόγω δραστηριότητα, οι τύποι και το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται θα ποικίλλουν σε αυτό που θεωρείται απολύτως απαραίτητο για το επίπεδο υπηρεσίας που θα ληφθεί. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ρητά ότι το Γραφείο δεν θα συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εάν Σας ζητηθεί να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή Σας για ένα τέτοιο συμβάν.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την παροχή οποιωνδήποτε δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Προσωπικών Δεδομένων άλλου ατόμου, στο Γραφείο.

Χρήση Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται και για τους οποίους θα συναινέσετε.

Το Γραφείο μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα, όπως κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση ή/και να επιβάλει τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η επεξεργασία των Δεδομένων μπορεί να γίνει με σκοπό να διασφαλιστεί το:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου και
  • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Κοινή Χρήση Δεδομένων
Το Γραφείο δεν θα αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς να λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.