Η ίδρυση της κλινικής και εν γένει του Νοσοκομείου ήταν επιβεβλημένη για το λόγο ότι την εποχή εκείνη τα αφροδίσια νοσήματα αποτελούσαν μάστιγα που απειλούσε τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας και κύρια η σύφιλη με τις φοβερές επιπτώσεις της στις επόμενες γενιές.

Η δραστηριότητα της κλινικής ήταν κυρίως προσανατολισμένη στη διάγνωση και θεραπεία των αφροδίσιων νοσημάτων και λιγότερο των δερματικών και ειδικότερα στη θεραπεία των πασχόντων “κοινών” γυναικών από αφροδίσια νοσήματα.