ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ν.Α.Δ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Χωροθεσία στο Νοσοκομείο

ΥΠΟΓΕΙΟ Α΄  ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ν.Α.Δ.Ν.Θ.
ΔΕΛΦΩΝ 124 (κεντρική είσοδος) Τ.Κ. 54643

Στοιχεία επικοινωνίας

2313308831 (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ)
2313308854 (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
email: farmakeio(at)nadn.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  –  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  – ΣΤΟΧΟΙ

Η συγκρότηση και λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Ν.Α.Δ.Ν.Θ. του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εξυπηρετεί στην παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής μέσω της κάλυψης απρόσκοπτα, των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών, των νοσηλευομένων, καθώς και των προσερχομένων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ασθενών και όσων βέβαια από τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται φαρμακευτική περίθαλψη, από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο. Επίσης εξυπηρετεί ανάγκες του Νοσοκομείου τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης φαρμακείου, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας.

Λειτουργεί από την ίδρυση του Νοσοκομείου εφόσον στο Ν.Δ. «Περί οργανώσεως των Νοσοκομείων Αφροδισίων και Δερματικών νόσων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χίου εις εκτέλεσιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Οικονομικών» (ΦΕΚ τΑ 203/25) στο Άρθρο 12,  αναφέρεται  για πρώτη φορά η απασχόληση ενός Φαρμακοποιού  «επί βαθμό και μισθό γραμματέως β΄ τάξεως». Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν νοσούντες από δερματικά ή αφροδίσια νοσήματα των οποίων η εισαγωγή κρινόταν επιβεβλημένη από αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για λόγους δημόσιας υγείας. Κυρίως η σύφιλη αποτελούσε μάστιγα που απειλούσε τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας με τις φοβερές επιπτώσεις της στις επερχόμενες γενιές. Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου παρουσιάστηκαν πολλές περιπτώσεις ασθενών που έπασχαν από ψώρα, ψωρίαση αλλά κυρίως από τριχοβρότες του τριχωτού της κεφαλής (επιδερμιδομυκητιάσεις) και προσέρχονταν μαζικά στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ. για θεραπεία με γαληνικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ελάχιστα σκευάσματα επίσης χορηγούνταν για λέπρα ή πεμφυγα.

Στην αναμόρφωση του Οργανισμού του Νοσοκομείου με το Β.Δ. 56/1959 στο Άρθρο 4  γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στη Φαρμακευτική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία του Νοσοκομείου στην οποία υπάγεται το Νοσοκομειακό Φαρμακείο. Στο Άρθρο 8 του ίδιου Διατάγματος αναφέρονται και οι αρμοδιότητες αυτής.

Στην τροποποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου με το Β.Δ. 236  (ΦΕΚ τΑ 59/62) στο Άρθρο 1 παρ.2 προβλέπεται επιπλέον και μία θέση Βοηθού Φαρμακείου. (Επίσης, στο Α.Ν. 965/1937 (ΦΕΚ 476/τ.Α/24-11-1937) «Περί οργάνωσης των  Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων» διάταγμα 236 και άρθρο 1 παράγραφος 2  προβλέπεται θέση βοηθού φαρμακοποιού).

Με την υλοποίηση του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ τ.Α 143/83) «Εθνικό Σύστημα Υγείας» κατά το Άρθρο 10 το Νοσοκομειακό  Φαρμακείο υπάγεται πλέον στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο αναμορφωμένος οργανισμός του Νοσοκομείου με την Υπουργική Απόφαση Α3β/οικ. 17968/03-10-86 (ΦΕΚ τ.Β 780/31-10-86) εντάσσει την ανάπτυξη του Φαρμακευτικού Τμήματος στον  Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, στελεχωμένο με μία Π.Ε.  οργανική θέση Φαρμακοποιού   και δύο Δ.Ε. Βοηθών Φαρμακείου.

Ο  χαρακτηρισμός της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ. ως «Ειδικό Νοσοκομείο»  και της εξειδίκευσής του ως δερματολογικό  για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, αποτέλεσε το έναυσμα και για την ανάπτυξη Γαληνικών Σκευασμάτων εξατομικευμένης φροντίδας δερματολογικών ασθενών εξυπηρετώντας τις φαρμακευτικές ανάγκες τους.

Στην τελευταία αναμόρφωση του Οργανισμού με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.112178 (ΦΕΚ 3301/τ.Β/11.12.2012) η συνολική δύναμη της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ. ορίζεται σε δέκα οργανικές κλίνες, ενώ το Φαρμακείο υπάγεται απευθείας στη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσία ως Φαρμακευτικό Τμήμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  –  ΔΟΜΗ

Η λειτουργία του Φαρμακείου εξασφαλίζεται καθημερινά σύμφωνα με την  τήρηση του  Προεδρικού  Διατάγματος  108 (ΦΕΚ 50/τ.Α/7/4/1993) (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση το Νόμο 4316/2014).

Στεγάζεται στο υπόγειο του νεόδμητου Α΄κτιρίου του Ν.Α.Δ.Ν.Θ. όπου πραγματοποιούνται τα Εξωτερικά του Ιατρεία, τα Χειρουργεία και η Βραχεία Νοσηλεία των ασθενών. Βρίσκεται σε ανεξάρτητο και ενιαίο χώρο με αυτόνομη είσοδο διαθέτοντας επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, σύστημα πυρασφάλειας, ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας και σύγχρονο εξοπλισμό, έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση στα διάφορα τμήματα και τις δερματολογικές κλινικές του Ν.Α.Δ.Ν.Θ. καθώς και στους λοιπούς δικαιούχους φαρμάκων και λοιπού υλικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Τη διαχείριση των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας  του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.

γ) Την παρασκευή και διάθεση μη στείρων παρασκευασμάτων και γαληνικών δερματολογικών φαρμάκων στο πλαίσιο της εφαρμογής εξατομικευμένης θεραπείας στους ασθενείς.

δ) Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων.

ε)Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και γενικώς διακίνησης και παρακολούθησης των φαρμάκων και του  φαρμακευτικού υλικού, για την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους ασθενείς αλλά και την καλή φύλαξη και συντήρησή του στα διάφορα νοσηλευτικά και άλλα τμήματα της Αποκεντρωμένης Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

στ) Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων  από τα διάφορα τμήματα/ Κλινικές του Ν.Α.Δ.Ν.Θ., με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους.

ζ) Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης σε ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες υγείας.

η) Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων,

θ) Τη διακίνηση για την Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και

ι) Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον δερματολογικό ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο στην στελεχώνεται από έναν Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό και έναν Βοηθό Φαρμακείου.

Α. Κλάδος Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.

ΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΜSc Φαρμακευτικής Επιστήμης

ΜSc Δημόσιας Υγείας-Ε.Σ.Δ.Υ.

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Β. Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(κάθε Τρίτη)

Για την ορθή του λειτουργία βρίσκεται σε άμεση συνεργασία καθημερινά με τις παρακάτω επιτροπές του Νοσοκομείου:

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Την Επιτροπή Φαρμάκων

Την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης

Την Επιτροπή Λοιμώξεων και ΟΕΚΟΧΑ (Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών)

Την Επιτροπή Υγιεινής

Την Επιτροπή Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Το Ογκολογικό Συμβούλιο

Την Επιτροπή Θρέψης

Την Επιτροπή Διαχείρισης κρίσεων του νοσοκομείου

ΚΛΙΝΙΚΗ    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής το Νοσοκομειακό Φαρμακείο στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ., με καθημερινή παρουσία στις δερματολογικές κλινικές και στα τμήματα του Νοσοκομείου, λαμβάνει γνώση για όλα τα στάδια παροχής φαρμακευτική φροντίδας υγείας στον δερματολογικό ασθενή.

Συμμετέχοντας,  σε μια  διεπιστημονική ομάδα πολλαπλών καθηκόντων που υποστηρίζει την φροντίδα του, εμπλέκεται  με συμβουλευτική, στην ενημέρωση για την ορθή χρήση των φαρμάκων και  την παρακολούθηση του θεραπευτικού του αποτελέσματος & των τροποποιήσεων της αγωγής του συνεργαζόμενο με τον  ασθενή, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους άλλους υγειονομικούς του Νοσοκομείου. Κατ΄αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται  ότι:

  • οι ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχουν απρόσκοπτα στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πληροφορίες για τις κλινικές επιλογές τους, σε κατανοητή μορφή, αναφορικά με  τη χρήση των φαρμάκων.
  • παρέχεται πληροφόρηση, εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό για τη χρήση των φαρμάκων εντός ενδείξεων, των γαληνικών φαρμάκων αλλά και των προϋποθέσεων χρήσης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.
  • αξιολογείται η καταλληλότητα όλων των λαμβανόμενων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των γαληνικών σκευασμάτων που παρασκευάζονται στο πλαίσιο εφαρμογής εξατομικευμένων θεραπειών
  • Προωθείται η ανάπτυξη εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας  στους δερματολογικούς ασθενείς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Φαρμακευτικό Τμήμα του Ν.Α.Δ.Ν.Θ. με την παρουσία και άμεση επίβλεψη Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού, παρέχει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε φοιτητές Φαρμακευτικών Σχολών, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και σφαιρικότερη γνώση σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά φαρμακευτικές πρακτικές σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και να πιστωθούν με το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα του τριμήνου στο ατομικό τους μητρώο ασκήσεως για τη λήψη του πτυχίου τους.

Ειδικότερα στο Εργαστήριο του Φαρμακείου εκπαιδεύονται στην εκτέλεση συνταγών και την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων για δερματολογική χρήση εστιάζοντας στην αξιολόγηση της ορθότητας των ιατρικών γαληνικών συνταγών, στην ορθή αξιολόγηση και επιλογή των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν, στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και περιεκτών, στην ετοιμασία των δοσολογικών μορφών, στην καταγραφή υπολογισμών και των εκτελούμενων διεργασιών, στην επικοινωνία με τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την αποθήκευση, φύλαξη, ασφαλή χρήση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις προφυλάξεις αναφορικά με το γαληνικό δερματολογικό φάρμακο.

Οι υποψήφιοι φοιτητές εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου για πρακτική άσκηση με συνημμένη τη σχετική Βεβαίωση από τη σχολή τους. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης διατηρούν Βιβλίο Συνταγών θεωρημένο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής στο οποίο καταγράφονται όλες οι γαληνικές παρασκευές που παρασκευάζονται και διατίθενται από το Φαρμακείο του ΝΑΔΝΘ.  στους δερματολογικούς ασθενείς.

Επίσης αποδέχεται στο πλαίσιο προγράμματος ΕRASMUS+ ασκούμενους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για πρακτική άσκηση και για χρονικό διάστημα 3-12 μηνών, προς το σκοπό  ενίσχυσης της διαφάνειας και της προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το τέλος της πρακτικής εξάσκησης στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ. μπορεί να επισφραγίζεται κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης, με τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε άλλους φορείς, προς το σκοπό ενίσχυσης ποιοτικών δεσμών των υποψηφίων φαρμακοποιών με την φαρμακευτική επιστημονική κοινότητα  και την απόκτηση επιπλέον γνώσης και εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις 20.12.2023 στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Ν. Κούρκουλος» του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»,  στο χώρο λειτουργίας του ρομποτικού συστήματος διάλυσης κυτταροστατικών  φαρμάκων,  και στις 28.3.2023 επίσκεψη στο Νέο Κέντρο Έρευνας  και Ανάπτυξης της Φαρμακευτικής Εταιρείας DEMO ABEE στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Το Φαρμακευτικό Τμήμα της Αποκεντρωμένης Μονάδας «Ν.Α.Δ.Ν.Θ» του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμμετέχοντας στα βραβεία-θεσμός του κλάδου της Υγείας  Healthcare Business Awards 2023, που έχουν ως στόχο  να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις σε όλο το φάσμα της Υγείας, βραβεύτηκε με το Βραβείο BRONZE στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών  & Φροντίδας Ασθενών»  ως ο υπεύθυνος συντονιστής του έργου: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΓΑΛΗΝΙΚA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ν.Α.Δ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Η  αναγνώριση αυτή είναι πολύ σημαντική για το Φαρμακείο στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ. και για το Νοσοκομείο μας, αποτελώντας ιδιαίτερη τιμή να επιβραβεύεται η προώθηση και ανάπτυξη των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας, που παρέχoνται καθημερινά  στους δερματολογικούς ασθενείς μας με απόλυτη αφοσίωση και  επαγγελματική προσήλωση στους κανόνες της καλής φαρμακευτικής και εργαστηριακής πρακτικής.